Cách mạng vô sản là gì? Ứng dụng cách mạng vô sản như thế nào?

Cách mạng vô sản là gì? Ứng dụng cách mạng vô sản như thế nào?

Cách mạng vô sản là cuộc cách mạng đã giúp nhiều nước thuộc địa giành lại độc lập, nổi bật nhất trong đó là Cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga. Cách mang của nước ta cũng đi theo con đường cách mạng vô sản và giành được thắng lợi vẻ vang. Vậy thì bạn đã thật sự biết cách mạng vô sản là gì? Cách mạng vô sản mang tính chất gì? Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng lý luận của cách mạng vô sản như thế nào vào cách mạng vô sản. 

Xem thêm:

Cách mạng vô sản là gì?

Cách mạng vô sản là gì cuộc cách mạng mà giai cấp công nhân đứng lên để lật đổ giai cấp tư sản. Đây là cuộc cách mạng được sự ủng hộ từ rất nhiều người theo chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa vô sản và những người vô chính phủ. Cách mạng vô sản được các nhà lý luận Marx cho rằng có thể xảy ra ở tất cả các nước tư bản. 

Theo Le6nin, lãnh đạo của cách mạng vô sản phải là những người làm cách mạng chuyên nghiệp, bao gồm cả nam và nữ. Nhóm người này sẽ có vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân xuyên suốt cách mạng, tránh để chính phủ cản trở sự thành công của cách mạng.

Theo chủ nghĩa Marx, không chỉ nhóm người đó mà toàn bộ giai cấp công nhân cũng phải tham gia vào cách mạng và chịu trách nhiệm với chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa. Để đạt được mục đích này, chúng ta phải xây dựng lực lượng lớn tầng lớp nhân dân lao động.

Cách mạng vô sản là gì

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ứng dụng cách mạng vô sản vào con đường cách mạng Việt Nam như thế nào?

Con đường cách mạng vô sản là con đường duy nhất giúp giải phóng dân tộc. Để đi theo con đường cách mạng vô sản, chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định phương hướng chiến lược cho cách mạng Việt Nam là:”cách mạng giải phóng dân tộc và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Sau khi cuộc cách mạng thành công, giành được độc lập phải tiến hành xây dựng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Hồ Chí Minh đã dành thời gian nghiên cứu  sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Từ đó, Người đã đưa ra những quan điểm cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước thuộc địa bị chế độ phong kiến tàn phá nặng nề. Quá trình này phải diễn ra lâu dài, gian khổ trải qua nhiều chặng đường khác nhau để đạt được sự nghiệp giải phóng con người, làm cho con người phát triển toàn diện, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Cách mạng vô sản là gì 2

Cách Mạng Tháng Mười Nga – minh chứng sự thành công của con đường cách mạng vô sản

Cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga đã lật đổ được ách thống trị của thực dân và giành lại độc lập cho nhân dân nước Nga. Từ đây, người dân nước Nga có thể xây dựng một xã hội mới – xã hội mả những người dân lao động được làm chủ và có cuộc sống ấm no. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích Nga và V.I.Lênin, Cách Mạng Tháng Mười Nga đã trở thành cuộc cách mạng triệt để nhất, giúp giải phóng toàn bộ nhân dân lao động. Giúp họ từ những người bị áp bức, bóc lột trở thành những người làm chủ xã hội, có quyền tự kiến tạo nên cuộc sống của mình. Cách Mạng Tháng Mười Nga đã tiêu diệt toàn bộ hình thức áp bức bóc lột và khắc phục được khuyết điểm của các cuộc cách mạng trước. Đây là một kết quả hoàn toàn khác biệt mà các cuộc cách mạng trước đây chưa làm được. 

Cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga đã chứng minh được người Nga có thể hiện thực hóa được lý tưởng xã hội chủ nghĩa của mình. 

Chiến thắng của Cuộc Cách Mạng Tháng Mười Nga đã thực hiện làm “rung chuyển thế giới”, đặc biệt là đối với những quốc gia cũng đang gánh chịu sự áp bức, bóc lột của giai cấp phong kiến và giai cấp tư sản. Sự thành công của cuộc cách mạng này cũng tạo nên một động lực lớn cho giai cấp vô sản trên toàn thế giới. Nhờ vậy, những cuộc khởi nghĩa đấu tranh của giai cấp vô sản trên toàn thế giới sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. 

Có thể nói Cách Mạng Tháng Mười Nga chính là thành tựu đáng tự hào nhất của người dân Liên Xô. Mặc dù đã giành được độc lập, nhưng sau khi cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, người dân Liên Xô đã không tiếc khi hy sinh để giúp giải phóng người dân bị áp bức trên toàn thế giới thoát khỏi chủ nghĩa phát xít.

Cũng từ sự soi sáng của Cách Mạng Tháng Mười Nga mà chủ nghĩa Mác – Lênin đã được ứng dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Từ đó lãnh cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Điều này cũng minh chứng sự đúng đắn của con đường cứu nước mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn.

Cách mạng vô sản là gì 3

Kết luận

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu được cách mạng vô sản là gì. Con đường cách mạng vô sản đã mở ra một thời kỳ mới cho các nước thuộc địa. Hãy theo dõi tiếp những bài viết khác để tìm hiểu thêm về các cuộc cách mạng nổi bật của lịch sử thế giới nhé. 

Advertisement
Share