Danh sách tổng thống Mỹ qua 47 nhiệm kỳ mới nhất

Danh sách tổng thống Mỹ qua 47 nhiệm kỳ mới nhất

Trải qua nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau với nhiều thể chế chính trị khác nhau đại diện cho các giai cấp luồng tư tưởng khác nhau.  Tổng thống Hoa Kỳ là người đứng đầu nhà nước và chính phủ Hoa Kỳ, cũng là người đứng đầu hành pháp và chính phủ liên bang, tổng thống là chức vụ chính trị cao nhất tại Hoa Kỳ Tổng thống Mỹ vẫn luôn là người có tầm ảnh hưởng lớn không nội bộ trong Liên hợp quốc Hoa Kỳ mà có tầm ảnh hưởng, ví thế lớn trên thế giới. Chính vì vậy, mỗi tổng thống Mỹ chính là “Tinh hoa nước Mỹ” đại diện cho mỗi thời. Dưới đây là danh sách tổng thống Mỹ mới nhất qua các thời kỳ.

Danh sách 45 tổng thống Mỹ trong 47 nhiệm kỳ
Danh sách 45 tổng thống Mỹ trong 47 nhiệm kỳ

Danh sách tổng thống Mỹ qua các thời kỳ

 1. George Washington (1732–1799): là tổng thống đầu tiên của Liên hợp quốc Hoa Kỳ với 2 nhiệm kỳ từ năm 1789 đến 1792
 2. John Adams(1735–1826): Nhiệm kỳ thứ 3 từ năm 1797 – 1801
 3. Thomas Jefferson (1743–1826): Nhiệm kỳ thứ 4 & 5 1801 – 1809
 4. James Madison (1751–1836): Nhiệm kỳ 1809 – 1817
 5. James Monroe (1758–1831): Nhiệm kỳ 1817 – 1825
 6. John Quincy Adams (1767–1848): Nhiệm kỳ 1825 – 1829
 7. Andrew Jackson (1767–1845) : Nhiệm kỳ 1829 – 1837 (giữ 2 nhiệm kỳ liên tiếp)
 8. Martin Van Buren (1782–1862) : Nhiệm kỳ 1837 – 1841 (mất khi tại vị)
 9. William H. Harrison (1773–1841) : Nhiệm kỳ 1841 (kế nhiệm và mất khi còn đươn nhiệm vì bệnh có thời gian làm tổng thông ngắn nhất với 32 ngày)
 10. John Tyler (1790–1862) : Nhiệm kỳ 1841 – 1845
 11. James Knox Polk (1795–1849) : Nhiệm kỳ 1845 – 1849
 12. Zachary Taylor (1784–1850) : Nhiệm kỳ 1849 – 1850 (mất khi tại vị vì bệnh)
 13. Millard Fillmore (1800–1874) : Nhiệm kỳ 1850 – 1853 (kế nhiệm gần 3 năm)
 14. Franklin Pierce (1804–1869) : Nhiệm kỳ 1853 – 1857
 15. James Buchanan (1791–1868) : Nhiệm kỳ 1857 – 1861
 16. Abraham Lincoln (1809–1865) : Nhiệm kỳ 1861 – 1865 (Mất vì bị ám sát)
 17. Andrew Johnson (1808–1875) : Nhiệm kỳ 1865 – 1869
 18. Thống tướng Ulysses S. Grant (1822–1885) : Nhiệm kỳ 1869 – 1877 (Tổng thống 2 nhiệm kỳ liên tiếp)
 19. Rutherford B. Hayes (1822–1893) : Nhiệm kỳ 1877 – 1881 (mất khi tại nhiệm do bị ám sát)
 20. James Garfield (1831–1881) : Nhiệm kỳ 1881 (Kế nhiệm và cũng bị ám sát)
 21. Chuẩn tướng Chester A. Arthur (1829–1886) : Nhiệm kỳ 1881 – 1885
 22. Grover Cleveland (1837–1908) : Nhiệm kỳ 1885 – 1889
 23. Benjamin Harrison (1833–1901) : Nhiệm kỳ 1889 – 1893
 24. William McKinley (1843–1901) : Nhiệm kỳ 1897 – 1901 (Bị ám sát)
 25. Theodore Roosevelt (1858–1919) : Nhiệm kỳ 1901 – 1909 (2 nhiệm kỳ liên tiếp)
 26. William H. Taft (1857–1930) : Nhiệm kỳ 1909 – 1913
 27. Woodrow Wilson (1856–1924) : Nhiệm kỳ 1913 – 1921 (2 nhiệm kỳ liên tiếp)
 28. Warren G. Harding (1865–1923) : Nhiệm kỳ 1921 – 1923 (Mất khi đương nhiệm do bệnh)
 29. Calvin Coolidge (1872–1933) : Nhiệm kỳ 1923 – 1929 (kế nhiệm và thẳng cử nhiệm kỳ kế tiếp)
 30. Herbert Hoover (1874–1964) : Nhiệm kỳ 1929 – 1933
 31. Franklin D. Roosevelt (1882–1945) : Nhiệm kỳ 1933 – 1945 (Là tổng thống duy nhất được bổ nhiệm hơn 2 nhiệm kỳ và mất khi còn tại nhiệm)
 32. Harry S. Truman (1884–1972) : Nhiệm kỳ 1945 – 1953 (Bổ nhiệm gần 2 nhiệm kỳ)
 33. Dwight D. Eisenhower (1890–1969) : Nhiệm kỳ 1953 – 1961 (2 nhiệm kỳ liên tiếp)
 34. John F. Kennedy (1917–1963) : Nhiệm kỳ 1961 – 1963 (Mất khi đương nhiệm do bị ám sát)
 35. Lyndon B. Johnson (1908–1973) : Nhiệm kỳ 1963 – 1969
 36. Richard Nixon (1913–1994) : Nhiệm kỳ 1969 – 1974 (Từ chức khi chưa hết nhiệm kỳ)
 37. Gerald Ford (1913–2006) : Nhiệm kỳ 1974 – 1977
 38. Jimmy Carter (sinh 1924) : Nhiệm kỳ 1977 – 1981
 39. Ronald Reagan (1911–2004) : Nhiệm kỳ 1981 – 1989 (2 nhiệm kỳ liên tiếp)
 40. George H. W. Bush (1924–2018) : Nhiệm kỳ 1989 – 1993
 41. Bill Clinton (sinh 1946) : Nhiệm kỳ 1993 – 2001 (2 nhiệm kỳ liên tiếp)
 42. George W. Bush (sinh 1946) : Nhiệm kỳ 2001 – 2009 (2 nhiệm kỳ liên tiếp)
 43. Barack Obama (sinh 1961) : Nhiệm kỳ 2009 – 2017
 44. Donald Trump (sinh 1946) : Nhiệm kỳ 2017 – 2020
 45. Joe Biden (sinh 1942): 2021 đến nay
Advertisement
Share